Povinně zveřejňované informace - pokyny

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb

1. Oficiální název

Obec Vážany.

2. Důvod a způsob založení

Obec Vážany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1991 ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Mateřská škola Vážany, příspěvková organizace
 • Obecní knihovna
 • TJ Sokol Vážany
 • Honební společenství pole-les

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vážany,

             Vážany č.p. 95

             682 01 Vyškov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Vážany

             Vážany č.p. 95

             682 01 Vyškov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí   13.00 - 18.00 hod

             Středa      08.00 - 10.00 hod

                               16.00 - 18.00 hod     

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka 517 361 155 ( starosta, účetní )

             mobilní telefon +420 777 110 406 ( starosta )

             mobilní telefon +420 608 717 196 ( místostarosta )

 • 4.5 Čísla faxu

  517 361 155

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.vazanyvy.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

              Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

             - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

             - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec.vazany@seznam.cz

             - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované

                elektronické podání

· Všeobecná pravidla elektronického podání:

 1. Písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

 2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

 3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)
 2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

 3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 1. a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

             ucet.vazany@seznam.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20025731

kód banky: 0100

banka: Komerční banka Vyškov

6. IČ

00373591

7. DIČ

 Obec Vážany není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Úřední deska

             Obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

9. Žádosti o informace

Obec Vážany zveřejnuje informace následujícími způsoby:

  - na úřední desce umístěné na budově obecního úřadu ve Vážanech

  -  na elektronické úřední desce na adrese www.vazanyvy.cz

  -  informace lze také získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

  -  Ústně

     osobně na obecním úřadě ve Vážanech č.p. 95

     telefonicky na tel: 517 361 155, +420 777 110 406

  -  Písemně

     na adrese: Obecní úřad Vážany, Vážany č.p. 95, 682 01 Vyškov

     elektronickou poštou na e-mail: obec.vazany@seznam.cz

     elektronickou podatelnou: obec.vazany@seznam.cz ( další informace o el. podatelně )

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vzahující se k jejich samostatné a přenesené působnosti, s vyjímkou těch, jejiž zveřejnění vylučuje zákon.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

materiálové náklady za stránku (formát A4)

2,-  Kč

mzdové náklady (za každou započatou hodinu zaměstnance spojenou s vyhledáváním informací)

100,- Kč

doručovací náklady

hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady 200,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady

 

Formulář žádosti ke stažení

 

11. Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně  na adresu obecního úřadu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

         Žádost o poskytování informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

          portal.gov.cz/porta/obcan/

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník naleznete v postupu pro podání žádosti o přístup k informacím

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Usnesení nadřízeného orgánu nejsou uplatňována

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  Obec žádné licenční smlouvy neposkytuje

 • 16.2 Výhradní licence

  Obec žádné licenční smlouvy neposkytuje  

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst.5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

www.idos.cz

www.atlas.cz

www.idnes.cz

www.seznam.cz

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ - MEDARD

http://www.medard-online.cz/

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

www.vakvyskov.cz

Hasičský záchraný sbor Jihomoravského kraje

www.firebrno.cz

PORTÁL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

MĚSTO VYŠKOV

http://vyskov-mesto.cz/

VYŠKOVSKÝ DENÍK

www.vyskovsky.denik.cz

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Turistický portál jižní Morava

http://www.jizni-morava.cz

 

NavstevaLekare.cz Logo.jpg

http://www.navstevalekare.cz/

Návštěvnost stránek

089679
vazany_footer.png